Participació Ciutadana

Aspectes generals de la participació
Instruments de participació
La informació pública de l’Avanç del P.O.U.M.
L’agenda de l'avanç del P.O.U.M.
Aspectes generals de la participació

El Programa de Participació Ciutadana del POUM, aprovat pel Ple municipal, és el procés que estructura la participació dels ciutadans i ciutadanes de Santa Cristina d’Aro en els treballs de redacció del planejament urbanístic municipal, del POUM.

L’objectiu principal d’aquest programa és el d’informar dels continguts del POUM en les seves diferents fases de redacció i recollir les opinions i aportacions dels seus habitants respecte cada àmbit de treball. El programa de participació ciutadana s’inicia en la fase d’Avanç de pla i d’Avaluació ambiental preliminar.

Instruments de participació

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TREBALL I SEGUIMENT

L’Ajuntament ha creat la Comissió Informativa de Treball i de Seguiment (CITS), amb la missió de coordinar i seguir els treballs de redacció del POUM, gestionar i incorporar al planejament els processos del present programa de participació ciutadana i de difusió en general, valorar els aspectes generals de planejament i avaluar el procés de redacció del POUM.

Aquesta Comissió, presidida per l’Alcalde, està formada pel regidor d’urbanisme, pels regidors i regidores designats com a representants dels grups municipals amb representació en el Consistori, i el secretari de l’Ajuntament.

DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ

El procés de participació ciutadana s’inicia cop aprovat l’Avanç de Pla pel ple municipal, amb les directrius, propòsits i objectius de planejament i les alternatives d’ordenació considerades, i l’Informe de Sostenibilitat ambiental Preliminar.

DEBAT CIUTADÀ

Un cop aprovat l’Avanç de Pla l’Ajuntament organitzarà taules de debat amb l’objectiu de facilitar una participació oberta i plural, i promoure la participació de les associacions, entitats i del conjunt de la ciutadania.

SEGUIMENT DEL POUM

Finalitzada la fase preliminar d’Avanç de Pla i ISAP, l’Ajuntament mantindrà actius dels mecanismes creats per tal de garantir la participació ciutadana en les fases posterior de redacció i tramitació del POUM.

La informació pública de l’Avanç del P.O.U.M.

PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’AVANÇ DEL POUM

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 1 d’agost, va aprovar l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i va acordar exposar els treballs durant el termini d’un mes a comptar des de la publicació del corresponent edicte.

ON PUC CONSULTAR L’AVANÇ DE POUM?

L’expedient complet del POUM és consultable pel públic, a la plana web municipal:

o a les dependències de l’Àrea d’urbanisme, a la segona planta de la seu de l'Ajuntament

Per concertar visites amb un tècnic truqueu a l’Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament.

COM PUC FER ARRIBAR LES MEVES PROPOSTES O SUGGERIMENTS?

Als efectes legals, de manera que el suggeriment quedi registrat, podeu utilitzar qualsevol d'aquestes vies:

  • Correu postal
  • Presentació a les oficines municipals
  • Via telemàtica amb certificat digital

Alternativament, en podran fer les aportacions que els ciutadans vulguin, enviant-les a l’Ajuntament. Aquestes aportacions no tindran efectes legals però totes elles seran valorades per l’equip redactor.

L’agenda de l'avanç del P.O.U.M.


15-09-2018 - INICI DEL PROCÉS INFORMATIU I PRESENTACIÓ DE L’AVANÇ DE PLA
15-09-2018 - PRESENTACIO DE L’AVANÇ DEL POUM
21-09-2018 - TAULA DE DEBAT: LA CIUTAT CONSTRUIDA I ELS SEUS CREIXEMENTS
28-09-2018 - Comissió seguiment POUM
28-09-2018 - TAULA DE DEBAT: L’ORDENACIÓ DELS ESPAIS OBERTS – EL PAISATGE
03-10-2018 - Reunió de treball amb Barri Salom
03-10-2018 - Reunió de treball amb Can Reixach
03-10-2018 - Reunió de treball amb Josep Llensa - Grup CDC
04-10-2018 - Reunió de treball amb Roca Malvet
04-10-2018 - Reunió de treball amb Les Teules
05-10-2018 - Reunió de treball amb La Llave de Oro - Riera Molinets
05-10-2018 - Reunió de treball amb Golf Costa Brava
05-10-2018 - Reunió de treball amb Sectors urbanitzables 1
05-10-2018 - Reunió de treball amb Sterna
06-10-2018 - Reunió de treball amb Sant Miquel d'Aro
06-10-2018 - Reunió de treball amb Sectors urbanitzables 2
13-10-2018 - Comissió seguiment POUM
17-10-2018 - Reunió de treball amb Bell-lloc
17-10-2018 - Reunió de treball amb Vall Repós
19-10-2018 - Reunió de treball amb Romanyà de la Selva
19-10-2018 - Reunió de treball amb Rosamar
27-10-2018 - Comissió seguiment POUM