P.O.U.M.

Què és un P.O.U.M.
El P.O.U.M. de Santa Cristina d’Aro
Les Fases del POUM
Què és un P.O.U.M.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, el POUM, és un instrument urbanístic d’ordenació integral de tot el territori d’un municipi que té com objectiu determinar les línies bàsiques de creixement i de desenvolupament del municipi de cara al futur.

El POUM fa previsions de creixement i de necessitats futures i estableix regulacions en matèries que afecten d’una manera o altra tots els veïns de la ciutat, des dels equipaments i els espais públics fins a l’ordenació de les diferents àrees residencials, comercials i industrials.

El Pla ha de fer les reserves dels espais públics i zones verdes (carrers i passejos, places i jardins), de les infraestructures de mobilitat (transport públic, carreteres i carrers, àrees de vianants i espais d’aparcament, camins i itineraris de bicicletes), dels equipaments públics (escoles, àrees esportives, centres de salut…), de les infraestructures hidràuliques i àmbits de protecció, i ha de procurar per la protecció del patrimoni arquitectònic i per la protecció i posta en valor del medi natural.

El POUM classifica i agrupa les diverses parts del terme municipal en sòl urbà (aquell que, majoritàriament, està ocupat per l’edificació), urbanitzable (aquell que, en un futur, està previst per a la seva transformació en sòl urbà) i no urbanitzable (aquell que no pot ser urbanitzat i que ha de gaudir d’una protecció especial), i estableix els usos i les activitats que es poden dur a terme en cadascun d’ells.

El POUM ha de subjectar.se a les determinacions que fixen els planejaments territorials i sectorials de rang superior.

El P.O.U.M. de Santa Cristina d’Aro

La planificació urbanística de Santa Cristina d’Aro està regulada pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’any 2008.

L’Ajuntament ha plantejat la necessitat de fer un nou Pla d’urbanisme, per poder donar resposta a les necessitats actuals i preparar-se millor pels reptes de futur: això significa tornar a pensar els aspectes urbanístics que ordenen i configuren el municipi, i fer-ho remarcant aquells valors i aspiracions que hem anat afegint als que han regulat el desenvolupament urbà de la nostra ciutat.

Això és el que l’Ajuntament s’ha proposat fer amb la redacció del nou PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) que ara comença a caminar i que teniu al vostra abast en aquesta fase de l’AVANÇ DE PLA. Us convidem a conèixer i a participar en aquest procés, perquè un POUM no és únicament un document tècnic i administratiu sinó que, bàsicament, és el marc de referència que els veïns i l’Ajuntament ens fixem per al desenvolupament futur de la nostra ciutat.

Les Fases del POUM

El procés d'elaboració d’un POUM és llarg i complex i d’una manera esquemàtica, poden dividir-lo en les fases següents:

 • Encàrrec dels treballs i elaboració dels estudis previs
 • Programa de Participació Ciutadana
 • Directrius, Propòsits i Objectius del planejament
 • Avanç del POUM
 • Avaluació ambiental de l’Avanç del POUM
 • Aprovació inicial del POUM
 • Aprovació provisional del POUM
 • Aprovació definitiva del POUM

L'Avanç del P.O.U.M.

Què és l’Avanç del P.O.U.M.?
El contingut de l’Avanç del P.O.U.M.
Els objectius de l’Avanç del POUM
Què és l’Avanç del P.O.U.M.?

D’acord amb la legislació urbanística, per facilitar la participació dels ciutadans en la formulació dels plans urbanístics, prèviament a l'aprovació inicial l'administració competent pot acordar publicar i sotmetre a informació pública avanços dels instruments de planejament urbanístic.

L’Avanç del POUM és una fase inicial del nou Pla que conté els diferents estudis i diagnosis, els objectius i criteris generals del pla, les diferents alternatives possibles i la descripció de les característiques de la proposta d’ordenació; també conté l'informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar i el Programa de participació ciutadana.

Un cop aprovat per Ple Municipal, l'Avanç del POUM se sotmet a exposició pública, termini durant el qual es poden presentar suggeriments, tràmit que és obert a tota la ciutadania.

Els suggeriments, alternatives o al•legacions que es presentin en el tràmit d'informació pública de l’Avanç de Pla seran analitzats i valorats per l'administració responsable de la redacció del pla, amb l'objecte de confirmar o rectificar els criteris i solucions generals del planejament. Aquesta valoració s'expressa mitjançant l'acord d'aprovació inicial de l'instrument de planejament.

D’acord amb la legislació ambiental vigent han de ser objecte d'avaluació ambiental les revisions del planejament general municipal. L'avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic s'integra en el procediment establert en la legislació urbanística i ambiental per a llur formulació i tramitació; per això, conjuntament amb l'Avanç del Pla, se sotmet a informació pública l’'informe de sostenibilitat ambiental.

El contingut de l’Avanç del P.O.U.M.

L’Avanç del POUM consta de la següent documentació bàsica:

 • CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI
 • DIRECTRIUS, PROPÒSITS I OBJECTIUS
 • ALTERNATIVES CONSIDERADES
 • AVALUACIO AMBIENTAL
 • DIAGNOSI D’INUNDABILITAT
 • PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Els objectius de l’Avanç del POUM

El principal objectiu del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal és l’ordenació integral del territori de tot el municipi, garantint el seu desenvolupament sostenible;, això vol dir la utilització racional del territori, conjuminant les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures.

Aquest objectiu general, es concreta en un seguit d’objectius específics per als diferents temes que tracta l’Avanç del POUM:

 • EN RELACIÓ A L’ENCAIX TERRITORIAL
 • RELACIÓ A LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
 • EN RELACIÓ AL SISTEMA HIDROLÒGIC
 • EN RELACIÓ AL SISTEMA DE MOBILITAT
 • EN RELACIÓ AL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES
 • EN RELACIÓ AL SISTEMA D’EQUIPAMENTS
 • EN RELACIÓ A L’ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE
 • EN RELACIÓ A L’ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE
 • EN RELACIÓ AL PAISATGE I AL PATRIMONI